The TOP-SCOPE Survey of Planck Galactic Cold Clumps: Survey Overview and Results of an Exemplar Source, PGCC G26.53+0.17

Tie Liu 1 Kee-Tae Kim Mika Juvela Ke Wang Ke Tatematsu James Di Francesco Sheng-Yuan Liu Yuefang Wu Mark Thompson 2 Gary Fuller 3 David Eden Di Li I. Ristorcelli 4 Sung-Ju Kang Yuxin Li D. Johnstone 5 J. He P. Koch Patricio Sanhueza Sheng-Li Li Q. Zhang N. Hirano 6 Paul Goldsmith 7 J. Evans Ii J. White Minho Choi L. Toth Steve Mairs H.-W. Yi Mengyao Tang Archana Soam N. Peretto 8 Manash Samal Michel Fich Harriet Parsons Jinghua Yuan Chuan-Peng Zhang Johanna Malinen J. Bendo A. Rivera-Ingraham 9 Hong-Li Liu Jan Wouterloot Pak Shing Li Lei Qian Jonathan Rawlings Mark Rawlings Siyi Feng 10 Yuri Aikawa 11 S. Akhter 12 Dana Alina Graham Bell J. Bernard Andrew Blain Rebeka Bőgner L. Bronfman 13 D. Byun Scott Chapman Huei-Ru Chen M. Chen Wen-Ping Chen Xuepeng Chen 14 A. Chrysostomou Giuliana Cosentino M. Cunningham 15 K. Demyk 9 Emily Drabek-Maunder Yasuo Doi C. Eswaraiah Edith Falgarone 16 O. Fehér Helen He Per Friberg G. Garay 13 J. Ge 17 K. Ge Jan Greaves X. Guan Lisa Li 18 Tetsuo Hasegawa 19 J. Hatchell Yuxin He C. He T. Hirota W. Holland A. Hughes E. Jarken Tae-Geun Ge Izaskun Ji Miju Kang S. Kawabata 20 Gwanjeong Kim Jungha Kim Jongsoo Kim Shinyoung Kim C. Koo Woojin Kwon Yi-Jehng Yi M. Lacaille Shih-Ping Lai Chang Won Lee 21 J. Lee Y.-U. Lee Dalei Li Hua-Bai Li N. Lo P. Lo Xing Lu A-Ran Lyo D. Mardones 13 A. Marston P. Ge F. Meng L. Montier 9 Julien Montillaud 22 T. Moore 23 O. Morata Gerald Ge S. Ohashi Soojong Pak Geumsook Ge R. Paladini 4 Kate Pattle Gerardo Ge M. Pelkonen K. Qiu Zhi-Yuan Yuan John Richer M. Saito Takeshi Sakai H. Shang 24 Hiroko Shinnaga Di Stamatellos W. Tang Alessio Traficante Charlotte Vastel 9 S. Viti Andrew Walsh Bingru Wang Hongchi Wang Junzhi Wang D. Thompson Anthony Whitworth Ye Xu J. Yang 25 Yao-Lun Lu Lixia Li A. Zavagno 26 Guoyin Zhang H.-W. Zhang Chenlin Chen Jianjun Ji Lei Zhu 27 Pei Zuo Chao Zhang 28
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02021095
Contributor : Martine Pidancier <>
Submitted on : Friday, February 15, 2019 - 4:13:51 PM
Last modification on : Monday, October 28, 2019 - 4:04:03 PM

Links full text

Identifiers

Citation

Tie Liu, Kee-Tae Kim, Mika Juvela, Ke Wang, Ke Tatematsu, et al.. The TOP-SCOPE Survey of Planck Galactic Cold Clumps: Survey Overview and Results of an Exemplar Source, PGCC G26.53+0.17. Astrophysical Journal Supplement, American Astronomical Society, 2018, 234 (2), pp.28. ⟨10.3847/1538-4365/aaa3dd⟩. ⟨hal-02021095⟩

Share

Metrics

Record views

156